Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


 

Komisje międzywydziałowe o charakterze interdyscyplinarnym

 

   

 

 

Komisje mają charakter międzywydziałowy, co oznacza, że interdyscyplinarna tematyka ich zainteresowania wykracza poza profil naukowy poszczególnych Wydziałów. Podlegają one bezpośrednio Radzie PAU. Są to Komisje: Historii Nauki, Zagrożeń Cywilizacyjnych, do Oceny Podręczników Szkolnych, Spraw Europejskich, Filozofii Nauk, do Badań Diaspory Polskiej, Ergonomii, Zarządzania Kulturą i Mediami, Antropologiczna oraz Polska Grupa CIHEC (Commission Internationale d’Histoire Ecclésiastique Comparée).

 

 

 

Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU

 

Przewodniczący Michał Praszałowicz
Zastępcy przewodniczącego Joanna Kurczewska
Janusz Szmyd
Sekretarze Stanisław Nagy
Dariusz Wojakowski

 

Komisja powstała w 1998 r. z inicjatywy Wydziału III (twórcą i przewodniczącym Komisji był prof. Andrzej Hrynkiewicz) i z niego czerpała inspiracje do działania, ma jednak charakter interdyscyplinarny i w jej skład wchodzą członkowie różnych Wydziałów PAU, od Wydziału Historyczno-Filozoficznego po Wydział Twórczości Artystycznej. Zagrożenia harmonijnego rozwoju ludzkości powinny być bowiem przedmiotem zainteresowań i badań nie tylko przedstawicieli nauk ścisłych i technicznych, biologii i medycyny, ale również historyków, filozofów, prawników, a nawet literatów i twórców z innych dziedzin kultury.

Zagrożenia kojarzą się ludziom z niewłaściwym wykorzystywaniem wyników badań naukowych oraz rozwojem technologii i działalności przemysłowej wrogich środowisku naturalnemu. Jednak niebezpieczeństwa dla przyszłości człowieka kryją się również w zmianach klimatycznych, wzroście zaludnienia i pojawianiu się nowych chorób. Groźne są ideologie, z których wynikają fundamentalizm, kłamstwo i nienawiść, będące głównymi przyczynami terroryzmu i wojen. Należy przy tym pamiętać, że w minionym stuleciu ludzkość osiągnęła zdolność do samozagłady.

Do wyników badań naukowych nie stosują się oceny etyczne. Kryterium ich wartości jest prawda. Zło tkwi w nas samych i ono powoduje wykorzystywanie wyników badań na szkodę ludzkości. W ślepą uliczkę wiodą pleniące się pseudonauki, które są zaprzeczeniem racjonalizmu, a wielu ludziom zastępują utraconą wiarę w wartość postępu naukowego. Trzeba ludzi przekonywać, że jedynie przez dalszy rozwój nauk można zapobiec skutkom powstających zagrożeń. Prawda naukowa i miłość bliźniego są to podstawowe czynniki stwarzające szansę harmonijnego rozwoju i przetrwania ludzkości.

Komisja omawiała powstające zagrożenia oraz rzetelnie informowała o ich przyczynach i o sposobach zapobiegania ich skutkom. Oprócz posiedzeń kameralnych, organizowała publiczne odczyty dla szerokich kręgów społeczeństwa, a także starała się dotrzeć do opinii publicznej za pośrednictwem środków masowej informacji: prasy, radia i telewizji. Komisja ma w swoim dorobku 7 tomów „Prac”.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
   

Prof. Jakub Bodziony
Prof. Witold Cęckiewicz
Prof. Henryk Górecki
Prof. Krystyna Grodzińska
Prof. Ryszard Gryglewski
Prof. Andrzej Jajszczyk
Prof. Zygmunt Kolenda
Prof. Włodzimierz Korohoda
Prof. Joanna Kurczewska
Prof. Wojciech Narębski
Prof. Michał Praszałowicz
Prof. Jacek Purchla
Prof. Jakub Siemek
Prof. Andrzej Staruszkiewicz
Prof. Władysław Stróżewski
Prof. Piotr Sztompka
Prof. Ryszard Tadeusiewicz
Prof. Marian Tischner
Prof. January Weiner
Prof. Kazimierz Zarzycki
Prof. Andrzej Zoll

     
     
    Członkowie Komisji
     
    Dr hab. Grzegorz Brus
Dr Dariusz Brzeziński
Prof. Witold Cecot
Dr Karolina Cynk
Dr Piotr Dejneka
Dr Marcin Galent
Prof. Andrzej Gołaś
Prof. Andrzej Goneta
Prof. Wiesław Gumuła
Prof. Urszula Jarecka
Dr Andrzej Kobos
Prof. Agnieszka Kolasa-Nowak
Prof. Jacek Kurczewski
Prof. Wojciech Misztal
Prof. Stanisław Nagy
Prof. Jerzy Niewodniczański
Red. Marian Nowy
Prof. Janusz Orkisz
Prof. Andrzej Paulo
Prof. Czesław Porębski
Prof. Janusz Szmyd
Mgr Marcin Ślarzyński
Prof. Antoni Tajduś
Prof. Dariusz Wojakowski
     
     

 

 

Komisja Historii Nauki PAU

 

Przewodniczący Michał Kokowski
Zastępca przewodniczącego Rita Majkowska
Sekretarz Stanisław Domoradzki

 

Komisja została utworzona w 1998 r. z inicjatywy Wydziału III. Jej organizatorem i pierwszym przewodniczącym był fizyk czł. PAU Adam Strzałkowski (do 2006), następnie matematyk czł. PAU Andrzej Pelczar, a po nim geolog czł. PAU Stefan Witold Alexandrowicz. Zadaniem Komisji jest stymulowanie badań nad historią poszczególnych dyscyplin naukowych przez ich przedstawicieli, a nie przez historyków, którzy nie są przygotowani do tego, aby wnikać w meritum wyspecjalizowanych dziedzin. Komisja trafiła na podatny grunt, bowiem w obrębie PAU już wcześniej było duże zainteresowanie i historią organizacji nauki (prace: Julian Dybiec, Polska Akademia Umiejętności 1872–1952; Piotr Hübner, Siła przeciw rozumowi; Danuta Rederowa, Z dziejów Towarzystwa Naukowego Krakowskiego; Jan Piskurewicz, Prima inter pares i in.), i sylwetkami uczonych (kilka małych sesji naukowych oraz wystaw poświęconych uczonym i seria „W służbie nauki”). Komisja jest bardzo aktywna, organizuje comiesięczne posiedzenia z referatami i dyskusją, a nadto sesje naukowe. Owoce jej działania są publikowane w czasopiśmie „Studia Historiae Scientiarum” (wcześniejsza nazwa: „Prace Komisji Historii Nauki PAU”) oraz w seriach: „Monografie” i „Studia i Materiały do dziejów Polskiej Akademii Umiejętności”.

 

Przejdź do strony internetowej czasopisma „Studia Historiae Scientiarum”

Zobacz też archiwalną stronę tego czasopisma

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Stefan Witold Alexandrowicz
Prof. dr hab. Wincenty Kilarski
Prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda
Prof. dr hab. Andrzej Mączyński
Prof. dr hab. Wojciech Narębski
Prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz
Prof. dr hab. Stanisław Waltoś
Prof. dr hab. Jan Woleński
Prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski
     
     
    Członkowie Komisji
     
   

Prof. dr hab. Anna Brożek
Dr Paweł Brzegowy
Dr Friedrich Cain
Dr Danuta Ciesielska
Ks. dr hab. Stanisław Cieślak SJ, prof. Ign.
Dr hab. Mariusz Chrostek, prof. UR
Dr hab. Stanisław Domoradzki, prof. UR
Dr Sławomir Dorocki
Dr Krzysztof Duda
Prof. dr Roman Duda
Prof. dr Julian Dybiec
Mgr Ewa Dziurzyńska
Dr Mikołaj Getka-Kenig
Mgr Mateusz Hübner
Prof. dr Piotr Hübner
Dr Andrzej Kobos
Prof. dr hab. Michał Kokowski
Prof. dr hab. Piotr Köhler
Prof. dr Henryka Kramarz
Prof. dr hab. Jerzy Kreiner
Dr hab. inż. Piotr Krzywiec, prof. PAN
Prof. dr hab. Halina Lichocka
Dr hab. Sławomir Łotysz, prof. PAN
Dr Rita Majkowska
Dr hab. Krzysztof Maślanka, prof. PAN
Ks. dr hab. Janusz Mączka, prof. UPJPII
Dr Jan Mietelski
Dr Wioletta A. Miśkiewicz
Prof. dr hab. Roman Murawski
Dr hab. Janusz Pezda
Dr hab. Paweł Polak, prof. UJPII
Dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ
Dr Alicja Rafalska-Łasocha
Dr hab. Adam Redzik, prof. UW
Dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ
Dr hab. Jacek Rodzeń, prof. UJK
Prof. dr hab. Zenon Roskal
Dr hab. Maria Stinia, prof. UJ
Dr Jan Surman
Prof. dr hab. Karolina Targosz
Dr hab. Radosław Tarkowski, prof. UP
Dr Paweł Tomaszewski
Dr hab. Jan Wnęk, prof. KA
Ks. prof. dr hab. Józef Wołczański
Dr Krystyna Wołkowicz
Dr hab. Stanisław Wołkowicz, prof. PIG-PIB
Dr hab. Andrzej J. Wójcik, prof. PAN
Dr hab. Wiesław Wójcik, prof. UJD
Prof. dr hab. Zbigniew Wójcik
Dr hab. Ewa Wyka, prof. PAN
Prof. dr hab. Leszek Zasztowt
Prof. dr hab. Alicja Zemanek
Dr hab. Przemysław Żukowski

     
     

 

 

Komisja PAU do Oceny Podręczników Szkolnych

 

Przewodniczący Andrzej Kastory
Zastępcy przewodniczącego Jerzy Kuczyński
Karol Sanojca
Sekretarz Grzegorz Chomicki

 

W trosce o poziom podręczników szkolnych Zarząd PAU postanowił pod koniec 2000 r. powołać Komisję, złożoną ze specjalistów różnych przedmiotów nauczanych w szkołach, zwłaszcza średnich, która by całkowicie niezależnie opiniowała podręczniki (około 50 rocznie) wchodzące do użytku szkolnego. Zakładano, że działanie Komisji przyniesie duże korzyści społeczne. Już sam fakt istnienia tego typu suwerennego ciała powinien uczulać autorów i wydawców na poziom wprowadzanych do szkół podręczników. Prognozy sprawdziły się. Bieżąca działalność Komisji i wydawane przez nią „Prace” wzbudziły duże zainteresowanie. Na wniosek Komisji wręcza się na czerwcowym Walnym Zgromadzeniu PAU dyplomy wyróżniające autorów i wydawców najlepszych podręczników.

 

Przejdź do strony internetowej czasopisma:
„Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności. Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych”

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Andrzej Kastory
Prof. dr hab. Barbara Płytycz
Prof. dr hab. Marek Zrałek
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr hab. Michał Jan Baczkowski
Dr Danuta Ciesielska
Dr Grzegorz Chomicki
Dr Robert Czuchnowski
Dr Anna Dziedzicka
Dr hab. Andrzej Essen, prof. UP
Dr hab. Marek Ferenc
Dr hab. Beata Gola
Dr hab. Tomasz Graff
Prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz
Dr Joanna Janus
Prof. dr hab. Krzysztof Kawalec
Prof. dr hab. Maciej Kawka
Dr hab. Krystyna Kobylańska-Szkaradek
Dr Anna Kolasa
Dr Katarzyna Kołakowska
Prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa
Dr hab. Krystyna Kowalik
Prof. dr hab. Stanisław Koziara
Dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska
Dr hab. Danuta Krzyżyk
Dr Jerzy Kuczyński
Prof. dr hab. Józef Łaptos
Dr Marian Łuczyński
Prof. dr hab. Grzegorz Mazur
Dr Ewa Odrowąż
Dr hab. Ewa Ogłoza
Dr hab. Małgorzata Pawlak
Dr hab. Marcin Pawlak
Dr Małgorzata Pietrzak
Dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP
Prof. dr hab. Dariusz Rott
Dr hab. Karol Sanojca
Dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS
Dr hab. Aneta Słomka
Dr Krzysztof Smagowicz
Dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ
Prof. dr hab. Zofia Stasicka
Dr hab. Maria Stinia
Prof. dr hab. Helena Synowiec
Dr Jerzy Szczepański
Dr hab. Elżbieta Szostak
Dr Zbigniew Tabarowski
Dr Irena Trzcieniecka-Schneider
Dr Jarosław Wilamowski
Prof. dr hab. Zenon Uryga
     
     

 

 

Komisja Spraw Europejskich PAU

 

Przewodniczący Michał Turała
Zastępca przewodniczącego Maria Nowakowska
Sekretarze Dorota Praszałowicz
Jerzy Zdrada

 

Komisja została utworzona w 2003 r. Jej pierwszym przewodniczącym był czł. PAU Prof. dr hab. Andrzej Pelczar (2003-2006). Od roku 2006 przewodniczącym Komisji jest czł. PAU Prof. dr hab. Michał Turała. W pierwszym okresie celem prac Komisji było prowadzenie dyskusji i kształtowanie opinii dotyczących zagadnień związanych z planowaną integracją Polski z Unią Europejską. Obecnie Komisja uczestniczy w debacie dotyczącej mechanizmów i efektów funkcjonowania Unii Europejskiej, zjawisk sprzyjających i przeciwdziałających procesom integracyjnym, prowadzonej tak w szerokim kontekście analizy globalnej światowej sytuacji społeczno-polityczno-gospodarczej jak i interesów państw członkowskich. W sposób szczególny zainteresowania Komisji koncentrują się na kwestiach dotyczących obserwowanych zmian w sferze kultury, dziedzictwa narodowego, tożsamości narodowej, a także szeroko rozumianej nauki, zarówno w jej wymiarze czysto poznawczym jak i aplikacyjnym, z uwzględnieniem problemów innowacji. Dyskusje te prowadzone są przy udziale zapraszanych krajowych i zagranicznych specjalistów reprezentujących zarówno środowisko naukowe, polityczne jak i społeczne. W ostatnich latach odbyło się ponad 60 roboczych posiedzeń Komisji z referatami, które w większości zostały opublikowane w 7 tomach prac Komisji. W związku z jubileuszami 5-lecia oraz 10-lecia przystąpienia Polski do UE Komisja, we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, zorganizowano konferencje naukowe.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr Stefan Witold Alexandrowicz
Prof. dr Andrzej Kastory
Prof. dr Janusz K. Kozłowski
Prof. dr Jan Machnik
Prof. dr Andrzej Mania
Prof. dr Andrzej Mączyński
Prof. dr Maria Nowakowska
Prof. dr Jan Prokop
Prof. dr Jacek Purchla
Prof. dr Piotr Sztompka
Prof. dr Michał Turała
Prof. dr Andrzej Zoll
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr Jan Barcz
Prof. dr Stanisław Biernat
Prof. dr Bolesław Ginter
Prof. dr Roman Hołyński
Dr hab. Agnieszka Kastory, prof. UJ
Prof. dr Jacek Kołodziej
Prof. dr Roman Kuźniar
Prof. dr Zdzisław Mach
Prof. dr Jerzy Niewodniczański
Red. Marian Nowy
Prof. dr Dorota Praszałowicz
Prof. dr Michael Waligórski
Prof. dr Jerzy Zdrada
     
     

 

 

Komisja Filozofii Nauk PAU

 

Przewodniczący ks. Michał Heller
Zastępca przewodniczącego ks. Janusz Mączka
Sekretarze ks. Wojciech Grygiel
Paweł Polak

 

Komisja powstała na mocy uchwały Rady PAU z 26 VI 2012 w wyniku połączenia dwóch dotychczasowych Komisji: Filozofii Nauk Przyrodniczych oraz „Fides et Ratio”. Pierwsza z nich, utworzona w 2005 r. z inicjatywy czł. PAU Jerzego Janika, była jego autorskim dziełem. Stawiała sobie za cel refleksję naukową na pograniczu filozofii oraz nauk wchodzących w skład Wydziałów III, IV i V PAU; opublikowała 5 tomów „Prac”. Wraz ze śmiercią jej twórcy i animatora (20 III 2012) utraciła rację bytu. Druga, utworzona w 2007 r. przez czł. PAU ks. Michała Hellera i grupę innych członków PAU, stawiała sobie za cel refleksję naukową nad myślą Jana Pawła II, w tym także zbadanie szeroko rozumianego kontekstu intelektualnego tej myśli we współczesnym Kościele i świecie. W przekonaniu założycieli Komisji bowiem myśl papieża-Polaka w odniesieniu do relacji wiara – rozum powinna w sposób istotny zapładniać intelektualnie świat dzisiejszy. Komisja „Fides et Ratio” ma w swoim dotychczasowym dorobku 2 zeszyty „Prac”. Komisja Filozofii Nauk, jako sukcesorka obu dotychczasowych Komisji, łączy założenia programowe ich obu.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Stefan Alexandrowicz
Prof. dr hab. Juliusz Domański
Prof. dr hab. Ryszard Gryglewski
Ks. prof. dr hab. Michał Heller
Prof. dr hab. Wincenty Kilarski
Prof. dr hab. Zygmunt Kolenda
Prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda
Prof. dr hab. Jan Kozłowski
Prof. dr hab. Jadwiga Puzynina
Prof. dr hab. Stefan Sawicki
Prof. dr hab. Andrzej Staruszkiewicz
Prof. dr hab. Władysław Stróżewski
Prof. dr hab. Karol Tarnowski
Prof. dr hab. Zenon Waszczyszyn
Prof. dr hab. Jan Woleński
Prof. dr hab. Kacper Zalewski
     
     
    Członkowie Komisji
     
   

Prof. dr hab. Henryk Arodź
Prof. dr hab. Andrzej Bielecki
Prof. dr hab. Bogdan Dembiński
Dr hab. Marcin Gorazda
Ks. dr hab. Wojciech Grygiel
Dr Mateusz Hohol
Prof. dr hab. Michał Kokowski
Prof. dr hab. inż. Andrzej Koleżyński
Ks. dr Zbigniew Liana
Prof. dr hab. Maria Massalska-Arodź
Dr hab. Krzysztof Maślanka, prof. nadzw. IHN PAN
Ks. prof. dr hab. Janusz Mączka
Dr Jan Mietelski
Dr Tomasz Miller
S. prof. dr hab. Tereza Obolevich
Dr Barbara Petelenz
Prof. dr hab. Piotr Petelenz
Dr hab. Paweł Polak, prof. UPJPII
Dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ
Dr hab. Lech Sokołowski
Dr Mariusz Stopa
Prof. dr hab. inż. Adam Walanus
Prof. dr hab. Tadeusz Wasiutyński
ks. prof. Damian Wąsek
Ks. dr hab. Robert J. Woźniak, prof. UPJPII
Prof. dr hab. Wojciech Zając
Dr hab. Wiesław Wójcik, prof. AJD
Prof. dr hab. Piotr Żenczykowski

     
     

 

 

Komisja PAU do Badań Diaspory Polskiej

 

Przewodniczący Zygmunt Kolenda
Zastępcy przewodniczącego Dorota Praszałowicz
Adam Stefan Walaszek
Sekretarz Janusz Pezda

 

Komisja została powołana do życia w grudniu 2007, z inicjatywy grupy badaczy zajmujących się różnymi kręgami polskiej emigracji, w znacznej części z dawnego Instytutu Badań Polonijnych UJ. Oni też stali się w głównej mierze członkami Komisji. W obecnej sytuacji rozproszenia pracowników tego Instytutu po różnych jednostkach uniwersyteckich, Komisja integruje ich badania. Odpowiada na zapotrzebowanie środowisk emigracyjnych, które szukają w PAU intelektualnego wsparcia, współpracując równocześnie z Oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Krakowie.

W styczniu 2010 Rada PAU podjęła uchwałę i odpowiednie kroki organizacyjne w sprawie utworzenia przy PAU forum informacyjnego, które będzie monitorowało działalność polskich towarzystw naukowych na obczyźnie.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr Zygmunt Kolenda
Prof. dr Marcin Kula
Prof. dr Andrzej Pilc
Prof. dr Aleksander Posern-Zieliński
Prof. dr Gwidon Szefer
Prof. dr Kazimierz Piotr Zaleski
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr Grzegorz Babiński
Dr Andrzej Biernat
Prof. dr Wiesław Caban
Dr hab. Hubert Chudzio, prof. UP
Prof. dr Kazimierz Dopierała
Prof. dr Halina Florkowska-Frančić
Prof. dr Tadeusz Gromada
Prof. dr Halina Grzymała-Moszczyńska
Dr hab. Rafał Habielski
Dr hab. Marta Kijewska-Trembecka
Prof. Halina Kosętka
Dr Jan Lencznarowicz
Dr hab. Wojciech Ligęza
Dr hab. Krzysztof Marchlewicz
Dr Anna Mazurkiewicz
Dr Ewa Michna
Prof. dr hab. Władysław Miodunka
Prof. dr Piotr Mitzner
Dr Aneta Nisiobęcka
Red. Marian Nowy
Ks. prof. Maciej Ostrowski
Dr hab. Artur Patek
Dr hab. Janusz Pezda
Dr Danuta Płygawko
Prof. dr hab. Dorota Praszałowicz
Dr hab. Anna Reczyńska
Dr hab. Krzysztof Ruchniewicz
Dr Paweł Sękowski
Dr hab. Anna Siwik, prof. AGH
Prof. Krystyna Slany
Dr Krzysztof Smolana
Dr hab. Maria Szmeja
Prof. dr Wiesław Śladkowski
Prof. dr Adam Walaszek
Dr hab. Joanna Wojdon
Dr hab. Józef Wróbel
Prof. Jerzy Zdrada
Dr Andrzej Zięba
Prof. dr Henryk Żaliński
     
     

 

 

Komisja Ergonomii PAU

 

Przewodniczący Maciej Złowodzki
Zastępcy przewodniczącego Tadeusz Juliszewski
  Edwin Tytyk
Sekretarz Karolina Trzyniec

 

Komisja Ergonomii jako komisja międzywydziałowa PAU o charakterze interdyscyplinarnym została powołana w grudniu 2013, a ukonstytuowała się w lutym 2014. Ma zasięg ogólnopolski – skupia uczonych z całego kraju i praktycznie ze wszystkich dziedzin i dyscyplin, w myśl nauki stosowanej, kompleksowej, jaką jest ergonomia. Jej działalność jest kontynuacją tradycji i dorobku naukowego Komitetu Ergonomii PAN, działającego w latach 1974–2012.

Komisja działa w ramach unii z innymi organizacjami ergonomicznymi Krakowa (tj. Oddziałem Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego i Komisją Ergonomiczną Oddziału PAN w Krakowie) – organizowane są wspólne posiedzenia naukowe. Tradycją stały się także coroczne sympozja (i coroczna książka naukowa), wszystkie poświęcone aktualnym problemom ergonomicznym wynikającym z kontekstu i potrzeb gospodarki opartej na wiedzy, a także przemian związanych z postępem technicznym i warunkami gospodarki globalnej.

Ideą przyświecającą pracom Komisji jest zwiększenie społecznego zrozumienia ergonomii oraz jej znaczenia dla nowoczesnej gospodarki o humanocentrycznej orientacji, w dążeniu do dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego człowieka.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
     
     
     
    Członkowie honorowi
     
    Dr sztuki Janusz Konaszewski, em. prof. WSSiP
Dr Jerzy S. Marcinkowski
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Dr Bernard Bińczycki
Dr inż. Marcin Butlewski
Dr inż. Grzegorz Dahlke
Dr hab. Ewa Górska, prof. PW
Dr hab. inż. Iwona Grabarek, prof. PW
Dr hab. inż. Witold Grzywiński
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski
Prof. dr hab. med. Aleksander Kabsch
Dr hab. inż. Paweł Kiełbasa
Dr hab. Halszka Kontrymowicz-Ogińska
Prof. dr hab. Leszek Kozioł
Prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski
Dr hab. inż. Wiesława Nowacka
Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski
Dr hab. Ryszard Paluch, em. prof. UZ
Dr inż. Aleksandra Polak-Sopińska
Prof. dr hab. inż. Danuta Roman-Liu
Dr hab. inż. Małgorzata Sławińska
Dr hab. inż. Arkadiusz Stańczykiewicz
Prof. dr hab. inż. Janusz Sowa
Dr hab. inż. Grzegorz Szewczyk
Dr hab. inż. Piotr Szymczyk
Dr inż. arch. Anna Taczalska
Dr inż. Karolina Trzyniec
Prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk
Dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, prof. PŁ
Prof. dr hab. med. Jerzy Zagórski
Dr inż. arch. Katarzyna Zawada-Pęgiel
Prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki
     
     
     

 

 

Komisja Antropologiczna PAU

 

Przewodniczący Krzysztof Szostek
Zastępcy przewodniczącego Sławomir Kozieł
Henryk Głąb
Sekretarz Marcin S. Przybyła

 

Komisja Antropologiczna należy do najstarszych zespołów naukowych PAU. Powstała w 1873 r., jako Komisja Antropologiczna Akademii Umiejętności, wraz z rozpoczęciem działalności AU. W swoich początkach służyć miała syntezie całokształtu badań nad człowiekiem i dostarczać forum dla dyskusji nad wynikami badań prekursorów folklorystyki, uczonych zainteresowanych biologicznym zróżnicowaniem populacji ludzkich oraz prehistoryków, zorientowanych na współpracę z przyrodnikami. W ten sposób założyciele Komisji Antropologicznej chcieli włączyć krakowskie środowisko naukowe w debatę nad ewolucjonizmem, która podzieliła społeczeństwo Europy w drugiej połowie XIX stulecia. W kolejnych dekadach XIX wieku oraz w pierwszej połowie wieku XX rosnąca specjalizacja doprowadziła do częściowego odejścia od tych założeń. Niemniej jednak trwałym rezultatem działalności Komisji w tym czasie jest jej ogromna spuścizna wydawnicza (zwłaszcza publikowane od 1877 roku czasopismo Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej, następnie przekształcone w Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne), utworzenie ważnych kolekcji muzealnych (zbiory prehistoryczne, dziś stanowiące rdzeń kolekcji Muzeum Archeologicznego w Krakowie oraz bogate zbiory osteologiczne zgromadzone obecnie w Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ), a przede wszystkim stworzenie środowiska, w którym rozwinęły się kadry budujące w Krakowie i nie tylko akademicką antropologię fizyczną, etnografię i archeologię.

Przejęcie w 1952 r. przez PAN wszystkich agend PAU spowodowało, że Komisja Antropologiczna znalazła się w nowej Akademii i w jej obrębie działała. Z inicjatywy grupy antropologów, w tym Pana profesora Krzysztofa Kaczanowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego za wiedzą i zgodą Oddziału PAN w Krakowie, Rada PAU, uchwałą z 21 XII 2010, odtworzyła Komisję Antropologiczną w strukturze PAU. W dniu 16 III 2012 Komisja zainaugurowała swoją działalność.

Celem reaktywowanej Komisji Antropologicznej PAU, jest przede wszystkim integracja środowisk naukowych zajmujących się człowiekiem w wymiarze biokulturowym w tym antropologów biologicznych i kulturowych, archeologów, etnologów oraz specjalistów z zakresu psychologii czy też nauk medycznych i nauk o wychowaniu fizycznym.

Działalność Komisji skupia się na organizowaniu spotkań i sesji naukowych oraz interdyscyplinarnych dyskusji panelowych, podczas których członkowie Komisji wraz z zapraszanymi gośćmi dzielą się wynikami swoich badań z różnorodnych dziedzin i dyscyplin naukowych wskazując na wyjątkowość naszego gatunku w ujęciu holistycznym.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Janusz K. Kozłowski
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr hab. Paweł Bergman
Dr hab. prof. nadzw. Marcin Brocki
Prof. dr hab. Jadwiga Charzewska
Prof. dr hab. Joachim Cieślik
Dr hab. Henryk Głąb
Dr hab. Elżbieta Haduch
Prof. dr hab. Maria Kaczmarek
Dr hab. prof. nadzw. Danuta Kornafel
Prof. dr hab. Sławomir Kozieł
Prof. dr hab. Guido Kriesel
Dr hab. prof. nadzw. Danuta Penkala-Gawęcka
Prof. dr hab. Janusz Piontek
Dr hab. Marcin S. Przybyła, prof. UJ
Prof. Jiri Svoboda
Prof. dr hab. Krzysztof Szostek
Dr hab. prof. nadzw. Jacek Tomczyk
Prof. dr hab. Ryszard Żarów
Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska
     
     

 

 

Komisja Zarządzania Kulturą i Mediami PAU

 

Przewodniczący Emil Orzechowski
Zastępca przewodniczącego Kazimierz Sowa
Sekretarz Joanna Szulborska-Łukaszewicz

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Lucjan Suchanek
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Dr hab. Katarzyna Barańska
Dr hab. Roman Batko
Dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska
Prof. dr hab. Barbara Czarniawska
Dr Joanna Dziadowiec
Prof. Paweł Frącz
Dr hab. Łukasz Gaweł
Dr hab. Beata Glinka, prof. UW
Dr hab. Alicja Kędziora
Dr hab. Jerzy Kociatkiewicz
Dr hab. Ewa Kocój
Prof. dr hab. Monika Kostera
Dr hab. Jan Kreft
Dr hab. Krzysztof Leja, prof. PG
Dr hab. Rafał Maciąg
Prof. dr hab. Sławomir Magala
Dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz
Prof. dr hab. Bogusław Nierenberg
Prof. dr hab. Emil Orzechowski
Dr Henryk Pietrzak
Dr Katarzyna Plebańczyk
Prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek
Prof. dr hab. Kazimierz Sowa
Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
Dr Małgorzata Sternal
Dr Joanna Szulborska-Łukaszewicz
Dr hab. Jan Wojciechowski
Prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński
Dr Michał Zawadzki
     
     

 

 

POLSKA GRUPA CIHEC

Commission Internationale d’Histoire Ecclésiastique Comparée

 

Przewodniczący Krzysztof Ożóg
Wiceprzewodniczący Paweł Kras
Sekretarz o. Tomasz Gałuszka OP

 

Grupa działała w latach 1970–2011 przy Komitecie Nauk Historycznych PAN, w ramach Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych. Wobec reorganizacji PAN grupa utraciła oparcie w jej strukturze. Uchwałą Rady PAU z 20 XI 2012 została odtworzona przy PAU, pod tymczasowym przewodnictwem Jerzego Kłoczowskiego, który przewodniczył jej w PAN.