Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek akademia


 

17.07.2017

Przetarg nieograniczony

ZP 310-6/2017

 

Remont konserwatorski Małej Auli wraz ze wzmocnieniem stropu nad Małą Aulą
oraz rekonstrukcją okien w pomieszczeniach przylegających do Małej Auli
w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie
przy ul. Sławkowskiej 17

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

z dnia 7.08.2017  [ pobierz ]

 

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

z dnia 1.08.2017  [ pobierz ]

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Odpowiedzi na pytania z dnia 21.07.2017  [ pobierz ]

 

 

AKTUALIZACJA

Modyfikacja SIWZ 18.07.2017  [ pobierz ]

Ujednolicony tekst SIWZ 18.07.2017  [ pobierz ]

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

[ pobierz: pdf ]

[ pobierz: doc ]

 

Wykaz załączników do SIWZ:

Załącznik nr 1 – Wzór umowy o zamówienie publiczne  [ pobierz ]

Załącznik nr 2 – Wzór „Informacji wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej”  [ SIWZ, str. 33 ]

Załącznik nr 3 – Wzór „Formularz ofertowy”  [ SIWZ, str. 34 ]

Załącznik nr 4 – Wzór „Wykaz robót budowlanych”  [ SIWZ, str. 36 ]

Załącznik nr 5 – Informacja nt. Podwykonawców  [ SIWZ, str. 37 ]

Załącznik nr 6 – „Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego”  [ SIWZ, str. 38 ]

Załącznik nr 7 – Przedmiar robót 
   zał. 7a - Roboty remontowe i konserwatorskie  [ pobierz ]
   zał. 7b - Roboty elektryczne  [ pobierz ]
   zał. 7c - Wymiana dodatkowych okien  [ pobierz ]

Załącznik nr 8 – „Oświadczenie dotyczące zastosowania urządzeń lub materiałów równoważnych do wykazanych w dokumentacji projektowej”  [ SIWZ, str. 39 ]

Załącznik nr 9 – wzory oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu  [ SIWZ, str. 40 ]

Załącznik nr 10 – Projekt budowlany stanowiący załącznik do pozwolenia na budowę nr 3050/2016 z dnia 15.12.2016 r.  [ pobierz ]

Załącznik nr 11 – Projekt budowlany odtworzenia stolarki okiennej stanowiący załącznik do pozwolenia na budowę nr 601/6740.2/2017 z dnia 16.06.2017 r.  [ pobierz ]

Załącznik nr 12 – STWIOR
   zał. 12a - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  [ pobierz ]
   zał. 12b - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - roboty budowlane  [ pobierz ]

Załącznik nr 14 – Pozwolenie na budowę nr 3050/2016 z dnia 15.12.2016 r.  [ pobierz ]

Załącznik nr 15 – Pozwolenie na budowę nr 601/6740.2/2017 z dnia 16.06.2017 r.  [ pobierz ]

Załącznik nr 16 – Pozwolenie konserwatorskie na budowę nr 1279/16 z dnia 27.10.2016 r.  [ pobierz ]

Załącznik nr 17 – Pozwolenie konserwatorskie na budowę nr 460/17 z dnia 24.04.2017 r.  [ pobierz ]