Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek dzialalnosc


Projekty badawcze realizowane przy PAU

 


 

Instytucja:

NCN

 

Tytuł projektu Kierownik projektu Uwagi
Słownik gniazdowy partykuł polskich Prof. dr hab. Maciej Grochowski zakończony
UMO-0569/B/H03/2010/38
Modelowanie procesów neolityzacji po obu stronach Zachodnich Karpat Prof. dr hab. Janusz Kozłowski zakończony
UMO-2085/B/H03/2011/40
Katalog łacińskich rękopisów średniowiecznych
z Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie
Dr Anna Zajchowska zakończony
UMO-3279/B/H03/2011/40
Depesze poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie 1919-1926 Prof. dr hab. Wojciech Rojek zakończony
UMO-2011/01/B/HS3/04689
Konkurs "OPUS 1"
publikacja dostępna on-line:
Tom I, Tom II
Materiały do Kodeksu dyplomatycznego Małopolski, t. V: dokumenty z lat 1451-1506 Dr Waldemar Bukowski

zakończony
UMO-2011/01/B/HS3/04697
Konkurs "OPUS 1"
www.kodeks.pau.krakow.pl

Enzymy żelazowe zaangażowane w syntezę antybiotyków
– molekularne mechanizmy aktywności
Prof. dr hab. Ewa Brocławik zakończony
UMO-2011/01/B/ST4/02620
Konkurs "OPUS 1"
Legendy o świętej Katarzynie ze Sieny w literaturze francuskiej schyłku średniowiecza
- edycja krytyczna tekstów i studium filologiczne
Prof. dr hab. Piotr Tylus zakończony
UMO-2011/03/B/HS2/05313
Konkurs "OPUS 3"
Byków k. Drohobycza w prawym dorzeczu górnego Dniestru.
Wielokulturowe zespoły osadnicze z III-I tys. p.n.e.
Prof. dr hab. Jan Machnik zakończony
UMO-2011/03/B/HS3/01441
Konkurs "OPUS 3"
Diariusz podróży Jana Michała Kossowicza "Peregrynacja do cudzych krajów [...] Jana i Aleksandra Jabłonowskich wojewodziców ziem ruskich (1682-1688) - edycja krytyczna rękopisu Dr Anna Markiewicz zakończony
UMO-2011/03/B/HS3/01451
Konkurs "OPUS 3"
Przywództwo polityczne na Bałkanach w XIX i XX wieku
– typologia, uwarunkowania historyczne i kulturowe
Prof. dr hab. Mirosław Dymarski zakończony
UMO-2011/03/B/HS3/01453
Konkurs "OPUS 3"
Fundamenty neolitycznej Europy: początki zróżnicowania wczesnego neolitu na kultury z ceramiką malowaną i kultury "impresso-cardium" na południu Bałkanów Dr Małgorzata Kaczanowska zakończony
UMO-2011/03/B/HS3/01446
Konkurs "OPUS 3"
Badanie procesu hadronizacji poprzez analizę korelacji międzycząstkowych Prof. dr hab. Andrzej Białas zakończony
UMO-2013/09/B/ST2/00497
Konkurs "OPUS 5"
Problem utworów osieroconych wobec pamięci kulturowej na przykładzie piśmiennictwa wybranych żydowskich filozofów i filologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego (1918-1939) Mgr Anna Smywińska-Pohl zakończony
UMO-2014/13/N/HS2/02813
Konkurs "PRELUDIUM 7"
Schyłek epoki kamienia na wzgórzu Stránská skála w Brnie – produkcja krzemieniarska czy "optymalizacja"? Dr hab. Jerzy Kopacz

zakończony
UMO-2015/17/B/HS3/00016
Konkurs "OPUS 9"
projekt przeniesiony
na Uniwersytet Rzeszowski

Inwentarz rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedry Sandomierskiej T. II. Prof. dr hab. Feliks Kiryk zakończony
UMO-2015/17/B/HS3/00389
Konkurs "OPUS 9"
publikacja dostępna on-line
„Zachodnie Bałkany - alternatywna droga neolityzacji Europy” Prof. dr hab. Janusz K. Kozłowski zakończony
UMO-2015/19/B/HS3/00477
Konkurs "OPUS 10"
Akty unii polsko-litewskiej z lat 1499-1501. Dokumenty i studia Dr hab. Lidia Korczak UMO-2017/25/B/HS3/01063
Konkurs "OPUS 13"

 


 

Instytucja:

MNiSW NPRH

     

 

Tytuł projektu Kierownik projektu Uwagi
Inwentaryzacja materiałów historycznych dotyczących emigracji polskiej w XIX wieku
ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu i Towarzystwa Historyczno-Literackiego
wraz z edycją źródłową wybranych materiałów
Dr hab. Janusz Pezda zakończony
UMO-0039/FNiTP/H11/80/2011
MODUŁ 1.1
Documenta Polonica ex Archivo Generali Hispaniae in Simancas. Nova Series, t.1. Prof. dr hab. Ryszard Skowron zakończony
UMO-0110/FNTiP/H11/80/2011
MODUŁ 1.1
Zapomniane pomniki cywilizacji europejskiej. Spuścizna aktowa I Rzeczypospolitej
w archiwach państw powstałych po rozpadzie ZSRR.
Ze szczególnym uwzględnieniem zespołów ksiąg sądowych (do 1831 r.)
w zasobach archiwalnych Ukrainy
Dr Mariusz Machynia zakończony
UMO-0102/NPRH2/H11/81/2013
MODUŁ 1.1
Opracowanie katalogów XIX-wiecznych druków wydanych na emigracji i ziemiach polskich
ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu i Towarzystwa Historyczno-Literackiego
Mgr Lucyna Pyrzowska zakończony
UMO-0075/NPRH2/H11/81/2013
MODUŁ 1.1
Akta grodzkie i ziemskie z terenu dawnych województw krakowskiego i sandomierskiego.
Edycja krytyczna ksiąg sądowych z XIV-XV wieku
Prof. dr hab. Jan Wroniszewski zakończony
UMO-0039/NPRH3/H11/82/2014
MODUŁ 1.1
Opracowanie naukowe zbiorów rzeźby, malarstwa, miniatur i grafiki
Towarzystwa Historyczno-Literackiego / Biblioteki Polskiej w Paryżu,
w oparciu o prace inwentaryzacyjne i w połączeniu z wydaniem katalogów
najciekawszych materiałów
Dr Anna Czarnocka UMO-0001/NPRH3/H11/82/2014
MODUŁ 1.1
Publikacja rękopisu Jana Czekanowskiego "Dziennik kolumny antropologiczno-etnologicznej ekspedycji do Afryki Środkowej w latach 1907-1909" Prof. dr hab. Michał Tymowski UMO-0346/NPRH5/H22/84/2017
MODUŁ "Uniwersalia 2.2"
Przewodnik językowo-encyklopedyczny po gramatyce semantycznej języka polskiego w ujęciu historycznym Prof. dr hab. Maciej Grochowski UMO-0066/NPRH6/H11/85/2018
MODUŁ "Dziedzictwo Narodowe"
Documenta polonica ex Archivo Generali Hispanae in Simancas. Nova series, vol. II-III Prof. dr hab. Ryszard Skowron UMO-0055/NPRH6/H11/85/2018
MODUŁ "Dziedzictwo Narodowe"
Słowniki biograficzne uczonych polskich Prof. dr hab. Andrzej K. Wróblewski UMO-0333/NPRH7/H11/86/2018
MODUŁ "Dziedzictwo Narodowe"
Ludzie i instytucje emigracji polskiej XIX wieku. Opracowanie archiwów rodziny Gałęzowskich
i Szkoły Narodowej Polskiej w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu i Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego
Dr hab. Janusz Pezda UMO-0334/NPRH7/H11/86/2018
MODUŁ "Dziedzictwo Narodowe"
Korespondencja Jagiellonów. Europejskie kontakty dynastii w późnym średniowieczu Dr hab. Lidia Korczak UMO-0062/NPRH8/87/2019
MODUŁ "Dziedzictwo Narodowe"

 


 

Wsparcie dla Czasopism Naukowych

Instytucja: MNiSW

 

Tytuł projektu Uwagi
Folia Quaternaria (FQ) UMO-171/WCN/2019/1
Geoinformatica Polonica: prace Komisji Geoinformatyki UMO-172/WCN/2019/1
Studia Historiae Scientiarum UMO-170/WCN/2019/1

 


 

Instytucja:

MKiDN

Tytuł projektu Kierownik projektu Uwagi
PAUart. Katalog online zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności
Nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe
Priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego
Mgr Joanna Dziewulska

pauart.pl

zakończony
UMO-04388/14/FPK/NIMOZ

PAUart. Katalog online zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności - Etap 2
Nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe
Priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego
Mgr Joanna Dziewulska

pauart.pl

zakończony
UMO-05242/15/FPK/NIMOZ

Konserwacja najwartościowszych zabytków języka polskiego z kolekcji H. Łopacińskiego
Nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe
Priorytet: Wspieranie działań muzealnych
Dr Elżbieta Knapek

O projekcie

zakończony
UMO-04869/15/FPK/NIMOZ

Ochrona Polskiego Dziedzictwa Archiwalnego w Argentynie
Nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe
Priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
Dr Krzysztof Smolana zakończony
UMO-02899/16/DDK
Gombrowicz Bewildered/Gombrowicz desempare.
Międzynarodowe sympozjum naukowe w Montrealu
Nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe
Priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
Mgr Monika Junkiewicz

Strona poświęcona sympozjum

O sympozjum  [w "PAUzie Akademickiej"]

zakończony
UMO-02864/16/DDK
Dawne fotografie polskich emigrantów z kolekcji artystycznej Biblioteki Polskiej w Paryżu
Nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe
Priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
Mgr Anna Michalewicz

O projekcie  [w "PAUzie Akademickiej"]

pauart.pl

zakończony
UMO-02865/16/DDK

PAUart. Katalog zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności etap 3
Nazwa programu: Kultura cyfrowa
Priorytet: brak
Mgr Joanna Dziewulska

O 3. edycji  [w "PAUzie Akademickiej"]

pauart.pl

UMO-10934/16/FPK/DMP

75 Konferencja naukowa Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (PIASA)
Nazwa programu: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
Priorytet: brak
Mgr Katarzyna Dzięgło UMO-07336/17/DDZ
Wydanie katalogu XVI-wiecznych rycin ornamentalnych w zbiorach Gabinetu Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie
Nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe
Priorytet: Wspieranie działań muzealnych
Mgr Magdalena Adamska

O projekcie

UMO-08932/17/NIMOZ

Ochrona polskiej spuścizny archiwalnej w Argentynie. Opracowanie archiwum rodzinnego Lubicz-Orłowskich - etap 1
Nazwa programu: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
Priorytet: brak
Dr Krzysztof Smolana

UMO-10845/17/FPK/DDZ

Ochrona polskiej spuścizny archiwalnej w Argentynie. Opracowanie archiwum rodzinnego Lubicz-Orłowskich - etap 2
Nazwa programu: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
Priorytet: brak
Dr Krzysztof Smolana

UMO-05281/18/FPK/DDZ

 

         Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

 

 

Tytuł projektu Uwagi
PAUart. Katalog zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności. Badanie, digitalizacja, opracowanie naukowe oraz udostępnienie dziedzictwa kulturowego. Etap 4.

UMO-RPMP.02.01.02-12-0974/17-00-XVII/441/FE/18
pauart.pl

 


 

Instytucja:

SENAT RP

 

Tytuł projektu Kierownik projektu Uwagi
Wykupienie koncesji i realizacja nagrobka Wiery Gran na cmentarzu Pantin w Paryżu Mgr Anna Michalewicz

więcej

zakończony
UMO-38/0111/2017

V Kongres Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie "Polska inteligencja w świecie" 17-21 X 2017 Mgr Katarzyna Dzięgło

strona internetowa

zakończony
UMO-180/0508/2017

Obchody 75-lecia Polish American Historical Association (PAHA) Mgr Katarzyna Dzięgło

zakończony
UMO-229/512A/2018

Od narodzin II Rzeczpospolitej po zaranie Solidarności: działalność dyplomatyczna i społeczna Tadeusza Romera. Konferencja naukowa w setna rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości Mgr Anna Michalewicz

UMO-267/590A/2018

 


 

Instytucja:

MSZ

 

Tytuł projektu Kierownik projektu Uwagi
Polskie dziedzictwo archiwalne w Argentynie
w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"
Dr Krzysztof Smolana

zakończony
UMO-21/2012

Polskie szkolnictwo w Wielkiej Brytanii: tradycja i nowoczesność
w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"
Prof. dr hab. Dorota Praszałowicz

zakończony
UMO-22/2012

RAPORT

Wsparcie funkcjonowania i działalności Biblioteki Polskiej
w Paryżu i Towarzystwa Historyczno-Literackiego (2013)
w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"
Prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski  

zakończony
UMO-170/2013

Strona  BPP / THL

Biuletyn THL: FR / PL

Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych,
socjologicznych i kulturowych: EUROEMIGRANCI.PL
w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"
Prof. dr hab. Andrzej Borowski

zakończony
UMO-116/2013

EuroEmigranci.pl

IV kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie 4-7 IX 2014
w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"
Prof. dr hab. Zygmunt Kolenda

zakończony
UMO-48/2014

kptnno.krakow.pl

Wsparcie funkcjonowania i działalności Biblioteki Polskiej
w Paryżu i Towarzystwa Historyczno-Literackiego (2014)
w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"
Prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski

zakończony
UMO-40/2014

Strona  BPP / THL

Biuletyn THL: FR / PL