Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek dzialalnosc


Projekty badawcze realizowane przy PAU

 


 

Instytucja:

NCN

 

Tytuł projektu Kierownik projektu Uwagi
Słownik gniazdowy partykuł polskich Prof. dr hab. Maciej Grochowski zakończony UMO-0569/B/H03/2010/38
Modelowanie procesów neolityzacji po obu stronach Zachodnich Karpat Prof. dr hab. Janusz Kozłowski zakończony UMO-2085/B/H03/2011/40
Katalog łacińskich rękopisów średniowiecznych
z Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie
Dr Anna Zajchowska zakończony UMO-3279/B/H03/2011/40
Depesze poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie 1919-1926 Prof. dr hab. Wojciech Rojek zakończony UMO-2011/01/B/HS3/04689
Materiały do Kodeksu dyplomatycznego Małopolski, t. V: dokumenty z lat 1451-1506 Dr Waldemar Bukowski

zakończony UMO-2011/01/B/HS3/04697

www.kodeks.pau.krakow.pl

Enzymy żelazowe zaangażowane w syntezę antybiotyków
– molekularne mechanizmy aktywności
Prof. dr hab. Ewa Brocławik zakończony UMO-2011/01/B/ST4/02620
Legendy o świętej Katarzynie ze Sieny w literaturze francuskiej schyłku średniowiecza
- edycja krytyczna tekstów i studium filologiczne
Dr hab. Piotr Tylus, prof. UJ zakończony UMO-2011/03/B/HS2/05313
Diariusz podróży Jana Michała Kossowicza "Peregrynacja do cudzych krajów [...] Jana i Aleksandra Jabłonowskich wojewodziców ziem ruskich (1682-1688) - edycja krytyczna rękopisu Dr Anna Markiewicz zakończony UMO-2011/03/B/HS3/01451
Przywództwo polityczne na Bałkanach w XIX i XX wieku
– typologia, uwarunkowania historyczne i kulturowe
Prof. dr hab. Mirosław Dymarski zakończony UMO-2011/03/B/HS3/01453
Fundamenty neolitycznej Europy: początki zróżnicowania wczesnego neolitu na kultury z ceramiką malowaną i kultury "impresso-cardium" na południu Bałkanów Dr Małgorzata Kaczanowska zakończony UMO-2011/03/B/HS3/01446
Byków k. Drohobycza w prawym dorzeczu górnego Dniestru.
Wielokulturowe zespoły osadnicze z III-I tys. p.n.e.
Prof. dr hab. Jan Machnik zakończony UMO-2011/03/B/HS3/01441
Badanie procesu hadronizacji poprzez analizę korelacji międzycząstkowych Prof. dr hab. Andrzej Białas UMO-2013/09/B/ST2/00497
Schyłek epoki kamienia na wzgórzu Stránská skála w Brnie
– produkcja krzemieniarska czy "optymalizacja"?
Dr hab. Jerzy Kopacz

UMO-2015/17/B/HS3/00016
projekt przeniesiony
na Uniwersytet Rzeszowski

„Zachodnie Bałkany - alternatywna droga neolityzacji Europy” Prof. dr hab. Janusz K. Kozłowski

UMO-2015/19/B/HS3/00477

Problem utworów osieroconych wobec pamięci kulturowej na przykładzie piśmiennictwa wybranych żydowskich filozofów i filologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego (1918-1939) Mgr Anna Smywińska-Pohl

UMO-2014/13/N/HS2/02813

Inwentarz rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedry Sandomierskiej T. II. Prof. dr hab. Feliks Kiryk UMO-2015/17/B/HS3/00389
publikacja dostępna on-line

 


 

Instytucja:

MNiSW NPRH

     

 

Tytuł projektu Kierownik projektu Uwagi
Inwentaryzacja materiałów historycznych dotyczących emigracji polskiej w XIX wieku
ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu i Towarzystwa Historyczno-Literackiego
wraz z edycją źródłową wybranych materiałów
Dr hab. Janusz Pezda zakończony
UMO-0039/FNiTP/H11/80/2011
Documenta Polonica ex Archivo Generali Hispaniae in Simancas. Nova Series, t.1. Prof. dr hab. Ryszard Skowron zakończony
UMO-0110/FNTiP/H11/80/2011
Zapomniane pomniki cywilizacji europejskiej. Spuścizna aktowa I Rzeczypospolitej
w archiwach państw powstałych po rozpadzie ZSRR.
Ze szczególnym uwzględnieniem zespołów ksiąg sądowych (do 1831 r.)
w zasobach archiwalnych Ukrainy
Dr Mariusz Machynia UMO-0102/NPRH2/H11/81/2013
Opracowanie katalogów XIX-wiecznych druków wydanych na emigracji i ziemiach polskich
ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu i Towarzystwa Historyczno-Literackiego
Mgr Lucyna Pyrzowska UMO-0075/NPRH2/H11/81/2013
Akta grodzkie i ziemskie z terenu dawnych województw krakowskiego i sandomierskiego.
Edycja krytyczna ksiąg sądowych z XIV-XV wieku
Dr hab. Jan Wroniszewski, prof. UMK UMO-0039/NPRH3/H11/82/2014
Opracowanie naukowe zbiorów rzeźby, malarstwa, miniatur i grafiki
Towarzystwa Historyczno-Literackiego / Biblioteki Polskiej w Paryżu,
w oparciu o prace inwentaryzacyjne i w połączeniu z wydaniem katalogów
najciekawszych materiałów
Dr Anna Czarnocka UMO-0001/NPRH3/H11/82/2014
Publikacja rękopisu Jana Czekanowskiego "Dziennik kolumny antropologiczno-etnologicznej ekspedycji do Afryki Środkowej w latach 1907-1909" Prof. dr hab. Michał Tymowski UMO-0346/NPRH5/H22/84/2017

 


 

Instytucja:

MKiDN

Tytuł projektu Kierownik projektu Uwagi
Dawne fotografie polskich emigrantów z kolekcji artystycznej Biblioteki Polskiej w Paryżu
Nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe
Priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
Mgr Anna Michalewicz

O projekcie  [w "PAUzie Akademickiej"]

pauart.pl

zakończony
UMO-02865/16/DDK

Ochrona Polskiego Dziedzictwa Archiwalnego w Argentynie
Nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe
Priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
Dr Krzysztof Smolana zakończony
UMO-02899/16/DDK
Gombrowicz Bewildered/Gombrowicz desempare.
Międzynarodowe sympozjum naukowe w Montrealu
Nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe
Priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
Mgr Monika Junkiewicz

Strona poświęcona sympozjum

O sympozjum  [w "PAUzie Akademickiej"]

zakończony
UMO-02864/16/DDK
PAUart. Katalog online zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności - Etap 2
Nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe
Priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego
Mgr Joanna Dziewulska

pauart.pl

zakończony
UMO-05242/15/FPK/NIMOZ

Konserwacja najwartościowszych zabytków języka polskiego z kolekcji H. Łopacińskiego
Nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe
Priorytet: Wspieranie działań muzealnych
Dr Elżbieta Knapek

O projekcie

zakończony
UMO-04869/15/FPK/NIMOZ

Wydanie katalogu XVI-wiecznych rycin ornamentalnych w zbiorach Gabinetu Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie
Nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe
Priorytet: Wspieranie działań muzealnych
Mgr Magdalena Adamska

O projekcie

UMO-08932/17/NIMOZ

PAUart. Katalog zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności etap 3.
Nazwa programu: Kultura cyfrowa
Priorytet: brak
Mgr Joanna Dziewulska

O 3. edycji  [w "PAUzie Akademickiej"]

pauart.pl

UMO-10934/16/FPK/DMP

Ochrona polskiej spuścizny archiwalnej w Argentynie.
Opracowanie archiwum rodzinnego Lubicz-Orłowskich etap 1
Nazwa zadania: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
Priorytet: brak
Dr Krzysztof Smolana

UMO-10845/17/FPK/DDZ

 

         Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


 

Instytucja:

SENAT RP

 

Tytuł projektu Kierownik projektu Uwagi
Wykupienie koncesji i realizacja nagrobka Wiery Gran na cmentarzu Pantin w Paryżu Mgr Anna Michalewicz

więcej

UMO-38/0111/2017

V Kongres Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie "Polska inteligencja w świecie" 17-21 X 2017 Mgr Katarzyna Dzięgło

strona internetowa

UMO-180/0508/2017

 


 

Instytucja:

MSZ

 

Tytuł projektu Kierownik projektu Uwagi
Wsparcie funkcjonowania i działalności Biblioteki Polskiej
w Paryżu i Towarzystwa Historyczno-Literackiego (2013)
w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"
Prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski

zakończony UMO-170/2013

Strona  BPP / THL

Biuletyn THL: FR / PL
Polskie szkolnictwo w Wielkiej Brytanii: tradycja i nowoczesność
w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"
Dr hab. Dorota Praszałowicz, prof. UJ

zakończony UMO-22/2012

RAPORT

Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych,
socjologicznych i kulturowych: EUROEMIGRANCI.PL
w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"
Prof. dr hab. Andrzej Borowski

zakończony UMO-116/2013

EuroEmigranci.pl

IV kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie  4-7 IX 2014
w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"
Prof. dr hab. Zygmunt Kolenda

zakończony UMO-48/2014

kptnno.krakow.pl

Wsparcie funkcjonowania i działalności Biblioteki Polskiej
w Paryżu i Towarzystwa Historyczno-Literackiego (2014)
w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"
Prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski

zakończony UMO-40/2014

Strona  BPP / THL

Biuletyn THL: FR / PL