Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek kontakt


 

W dniu 16 czerwca 2018 odbyło się Walne Zgromadzenie PAU, na którym dokonano wyboru nowych członków PAU oraz władz PAU na trzyletnią kadencję.

Po Walnym Zgromadzeniu odbyło się – zgodnie z wymogiem Statutu PAU i zwyczajem – Uroczyste Posiedzenie Publiczne PAU.

 

 

 

Po powitaniu gości przez Prezesa PAU odbyło się uroczyste wręczenie Nagrody im. Profesora Adama Bielańskiego. Nagroda ta przyznawana jest co dwa lata przez Radę PAU za wybitne osiągnięcie w dziedzinie chemii. Fundatorami nagrody są: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica oraz Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wnioski są zgłaszane przez Wydział III PAU oraz Rektorów UJ, AGH i Dyrektora IKiFP PAN. W tym roku Nagrodę przyznano po raz pierwszy, a otrzymał ją Prof. dr hab. Bogumił Jeziorski, za pracę “Many-body symmetry-adapted perturbation theory of intermolecular interactions. H2O and HF dimers” wprowadzającą nowy formalizm teoretycznego opisu oddziaływań międzycząsteczkowych (Journal of Chemical Physics 95, 6576-6601 (1991)).

 

Następnie wręczono Nagrodę im. Tadeusza Browicza, przyznawaną corocznie – począwszy od 1998 r. – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie medycyny, przez Radę PAU na wniosek Wydziału V PAU. Fundatorem nagrody jest Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym roku Nagroda została przyznana dr. hab. Arturowi Jurczyszynowi, za opracowanie oryginalnego indeksu prognostycznego w pierwotnej białaczce plazmatycznej.

 

Po uroczystym wręczeniu nagród Sekretarz Generalny PAU przedstawił sprawozdanie z czynności PAU za rok 2017. Jego tekst z załącznikami, tworzącymi z nim integralną całość, ukazał się w „Roczniku PAU 2017”.

 

W dalszej kolejności nastąpiło ogłoszenie wyników głosowania nad wyborem nowych członków PAU.
Oto ich lista: W Wydziale I: członkami czynnymi zostali: prof. Jerzy Limon oraz prof. Henryk Podbielski; członkami korespondentami: prof. prof. Albert Gorzkowski, Stefan Kiedroń i Maria Maślanka-Soro. W Wydziale II na członków czynnych zostali wybrani: prof. Andrzej Kastory i prof. Janusz Kruk. W Wydziale III członkiem czynnym została prof. Ewa Brocławik, a członkami korespondentami: prof. prof. Stanisław Jadach, Bogumił Jeziorski, Sławomir Kołodziej, Henryk Kozłowski, Marek Pfützner i Jakub Zakrzewski. W Wydziale IV na członków czynnych zostali wybrani: prof. prof. Elżbieta Pyza, Józef W. Razowski, Andrzej Ślączka oraz Stefan Wierzbowski. W Wydziale V na członków czynnych wybrano:  prof. Romana Kaliszana oraz prof. Ryszarda Przewłockiego, a na członków korespondentów powołano: prof. Tomasza Kazimierza Grodzickiego oraz prof. Adama Torbickiego. W Wydziale VI członkiem czynnym został prof. Jan Tadeusz Pamuła. Ponadto wybrano członków zagranicznych. Na Wydziale I zostali wybrani: prof. prof. Stefan Muthesius, Marco Santagata, Victor Ieronim Stoichita; na Wydziale II: prof. Heiner Timmermann; na Wydziale IV: prof. Klaus Hahlbrock oraz prof. Małgorzata Kloc-Stępkowska; na Wydziale V: prof. Marek Radomski oraz prof. Zbigniew Wszołek. Wybór członków zagranicznych podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta RP.

 

Po ogłoszeniu nowych członków PAU przedstawiono wyniki głosowania nad wyborem nowych władz PAU.
Skład nowego Zarządu PAU przedstawia się następująco: na Prezesa wybrano prof. Jana Ostrowskiego; na Wiceprezesów prof. Andrzeja Mączyńskiego oraz prof. Ewę Szczepańską-Sadowską (Wiceprezes z Warszawy); na Sekretarza Generalnego ponownie prof. Szczepana Bilińskiego, a na Delegata Walnego Zgromadzenia – prof. Jerzego Jurkiewicza. Z wyjątkiem Delegata pozostałe władze podlegają zatwierdzeniu przez Prezydenta RP. Kadencja dotychczasowego Zarządu upływa dnia 31 sierpnia 2018. Nowy Zarząd obejmuje swoje funkcje z dniem 1 września 2018.

 

Na zakończenie Uroczystego Posiedzenia Publicznego Prof. Stanisław Penczek przedstawił wykład pt.
Polimery: od biopolimerów do grafenu.

 

fot. Bogdan Zimowski
 
IMG_1771
IMG_1772
IMG_1776
IMG_1779
IMG_1782
IMG_1784
IMG_1787
IMG_1789
IMG_1790
IMG_1791
IMG_1792
IMG_1796
IMG_1798
IMG_1799
IMG_1803
IMG_1804
IMG_1806
IMG_1808
IMG_1809
IMG_1812
IMG_1814
IMG_1816
IMG_1820
IMG_1822