Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek kontakt


Pobierz ogłoszenie w pliku pdf

 

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

RADA NAUKOWA ARCHIWUM NAUKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK I POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI,

OGŁASZA KONKURS

NA STANOWISKO DYREKTORA
POMOCNICZEJ JEDNOSTKI NAUKOWEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK I POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI DZIAŁAJĄCEJ POD NAZWĄ
ARCHIWUM NAUKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK I POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

 

Na podstawie § 9 ust.2 Statutu Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności (dalej Archiwum Nauki
PAN i PAU) Rada Naukowa Archiwum Nauki PAN i PAU powołała Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora na kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 stycznia 2018 roku.

Konkurs składa się z trzech etapów obejmujących:

1.  ocenę zgłoszeń i dołączonych do nich dokumentów pod względem formalnym;

2.  ocenę merytoryczną spełnienia warunków dotyczących wykształcenia, doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych kandydatów;

3.  rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą wiedzę i predyspozycje kandydatów do pełnienia funkcji Dyrektora Archiwum Nauki PAN i PAU.

 

I.  Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 4 Regulaminu Konkursu na stanowisko Dyrektora pomocniczej jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, działającej pod nazwą Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności (dalej: Regulaminu Konkursu), czyli osoba która posiada:
1)  wykształcenie wyższe udokumentowane dyplomem magistra z dziedziny historii, archiwistyki i zarządzania dokumentacją bądź informacji naukowej i bibliotekoznawstwa lub wykształcenie wyższe z udokumentowanym doświadczaniem z dziedziny historii, archiwistyki i zarządzania dokumentacją bądź informacji naukowej i bibliotekoznawstwa;
2)  co najmniej stopień naukowy  doktora;
3)  co najmniej 10-letni udokumentowany staż pracy w polskich instytucjach naukowych lub stopień doktora habilitowanego;
4)  co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w polskiej instytucji naukowej;
5)  udokumentowaną znajomość języka angielskiego (na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie), znajomość innych języków obcych może być dodatkowym atutem;
6)  biegłą znajomość języka polskiego;
7)  pełną dyspozycyjność pracy na cały etat, bez możliwości pozostawania w stosunku pracy w innych placówkach i instytucjach.

 

II.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)  koncepcję funkcjonowania Archiwum Nauki PAN i PAU określającą cele i priorytety rozwojowe oraz sposoby ich realizacji, opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie pisemnej lub prezentacji multimedialnej, złożonej na nośniku elektronicznym;
2)  dokumenty potwierdzające wykształcenie wyższe w postaci dyplomu magistra z dziedziny historii, archiwistyki i zarządzania dokumentacją bądź informacji naukowej i bibliotekoznawstwa lub potwierdzające wykształcenie wyższe z udokumentowanym doświadczeniem z dziedziny historii, archiwistyki i zarządzania dokumentacją bądź informacji naukowej i bibliotekoznawstwa;
3)  informacje o dotychczasowym przebiegu pracy naukowej i zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych
oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych w 2 egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym;
4)  poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających stopień naukowy;
5)  poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, potwierdzających znajomość języka angielskiego i innych języków obcych;
6)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7)  zaświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
8)  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.),
10)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach Konkursu.

 

III.  Warunkiem wzięcia udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora Archiwum Nauki PAN i PAU jest złożenie pisemnej oferty
w terminie do 15 września 2017 roku.

 

IV.  Ofertę zawierającą wszystkie dokumenty, o których mowa w punkcie II niniejszego Ogłoszenia i w § 4 Regulaminu Konkursu
wraz z adresem do doręczeń, należy składać w zaklejonej kopercie drogą pocztową lub w sekretariacie Archiwum Nauki PAN i PAU w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Archiwum Nauki PAN i PAU”
w okresie od 14 sierpnia 2017 roku do dnia 15 września 2017 roku godz.16:00. 

 

V.  Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych kandydata ani jakichkolwiek innych danych lub znaków.

 

VI.  Oferty konkursowe rejestrowane będą przez zapisanie: daty i godziny złożenia oraz nadanie numeru wynikającego z kolejności jej złożenia. Numer zostaje odnotowany na kopercie. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje faktyczna data stempla pocztowego.

 

VII.  Kandydat na stanowisko Dyrektora Archiwum Nauki PAN i PAU nie zostanie dopuszczony do postępowania konkursowego gdy:

1)  ofertę złożył po terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursu,
2)  oferta nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu konkursu lub
3)  z oferty wynika, że kandydat nie spełnia wymagań formalnych i merytorycznych wskazanych w ogłoszeniu.

 

VIII.  Komisja Konkursowa po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne i merytoryczne przygotowuje ocenę kandydatur. Kluczowe znaczenie w ocenie kandydata ma przedstawiona koncepcja funkcjonowania Archiwum Nauki PAN i PAU.

 

IX.  Komisja dokonuje wyboru kandydata na Dyrektora Archiwum Nauki PAN  i PAU w drodze głosowania tajnego zwykłą większością głosów w obecności przewodniczącego i co najmniej 3 (trzech) członków. Wybór będzie zatwierdzany przez Radę Naukową.

 

X.  Wyniki Konkursu będą niezwłocznie ogłoszone na stronie internetowej Archiwum Nauki PAN i PAU, PAN oraz PAU i w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Archiwum Nauki PAN i PAU.

 

XI.  O dokonaniu wyboru zatwierdzony Kandydat zostanie zawiadomiony pisemnie na adres do doręczeń wskazany w ofercie.

 

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Archiwum Nauki PAN i PAU dostępne są na stronie internetowej www.archiwum-nauki.krakow.pl oraz w sekretariacie Archiwum Nauki PAN i PAU, Kraków, ul. Św. Jana 26.

 

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 26 lipca 2017 roku.